നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കോഴിക്കോട്: വ്യാഴാഴ്ച ജില്ലയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. 

  • രാവിലെ 7 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 3 വരെ: അറമുക്ക്, ചമല്‍, കാരപ്പറ്റ, കേളന്‍മൂല, കട്ടിപ്പാറ. 
  • രാവിലെ 8 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെ: ചിന്താവളപ്പ്, അശ്വനി പരിസരം. 
  • രാവിലെ 8 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5 വരെ: പാറക്കുളം, ചെറുകാട് കുന്ന്, പുത്തൂര്‍മഠം, ഇല്ലത്തുതാഴം, അമ്പിലോളി, ഇളമനപ്പാടം. 
  • രാവിലെ 8 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 6 വരെ: ഒഴയാടി. 
  • രാവിലെ 9 മുതല്‍ 2 വരെ: നരിക്കൂട്ടുംചാല്‍, ചക്കമുക്ക്, കുളങ്ങരത്താഴെ, കുറ്റിയാടി ടൗണ്‍, പന്നിവയല്‍, കടേക്കംചാല്‍, കൂളിക്കുന്ന്, പെരുവയല്‍, വലകെട്ട്, നൊട്ടിക്കണ്ടി, ഊരത്ത്. 
  • രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5 വരെ: കടുക്കബസാര്‍, കപ്പലങ്ങാടി, വലിയാന്‍, വാക്കടവ്, കടലുണ്ടിക്കടവ്, ചെമ്പൈത്തോട്. 
  • രാവിലെ 10 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ: ശാരദ മന്ദിരം, കുണ്ടായിത്തോട്, കാവല്ലൂര്‍, സ്രാമ്പ്യ, പാലാറ്റിപ്പാടം, കോട്ടലാട, കരുണ, ചെറുവണ്ണൂര്‍. 
  • രാവിലെ10 മുതല്‍ 5 വരെ: എടവലത്ത്, നെച്ചിക്കാട്ട്കടവ്, പോളിപ്പെറ്റ്, ഊര്‍ക്കടവ്. 
  • രാവിലെ 11 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെ: കുറ്റിക്കാട്ടൂര്‍ സബ്‌സ്റ്റേഷനിലെ കോയെന്‍കോ ഫീഡര്‍. 
  • ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതല്‍ 5 വരെ: കോട്ടക്കടവ്, പേടിയാട്ട്കുന്ന്, ബാലാതുരുത്തി, മങ്ങാട്ട്കുളം, മണ്ണൂര്‍ വളവ്.