ഫോനി: ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി കോഴിക്കോടൻ കൂട്ടായ്മ

ഫോനി: ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി കോഴിക്കോടൻ കൂട്ടായ്മ

കോഴിക്കോട്: ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒഡീഷയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി റൈസ് അപ്പ് ഫോറം ഫേസ് ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ. കേരളത്തിലെ വിവിധ ക...

Read more »