കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മികച്ച പോളിംഗ്; 78.42 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

 


ജില്ലയില്‍ സമാധാനപരമായി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പില്‍ 78.42 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പോളിങ് നിരക്കാണിത്. 81.55 ശതമാനം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ കുന്ദമംഗലം മണ്ഡലമാണ് പോളിങ്ങില്‍ മുന്നില്‍. കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്ത് മണ്ഡലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിങ് ശതമാനം. 73.85 ശതമാനം.


ആകെയുള്ള 25,58,679 വോട്ടര്‍മാരില്‍ 20,06,597 പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. 12,39,212 പുരുഷ വോട്ടര്‍മാരില്‍ 9,59,269പേരും (77.40 ശതമാനം) 13,19,416 സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരില്‍ 10,47,312 പേരും (79.37 ശതമാനം) 51 ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡര്‍ വോട്ടര്‍മാരില്‍ 16 പേരും (31.37 ശതമാനം) സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു.


കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിലാണ് കൂടുതല്‍ ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ വോട്ടു ചെയ്തത്. 85.52 ശതമാനം. 71.51 ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്ത് മണ്ഡലമാണ് പിന്നില്‍. കൂടുതല്‍ ശതമാനം പുരുഷന്മാര്‍ വോട്ട് ചെയ്തത് കുന്ദമംഗലം മണ്ഡലത്തിലാണ്. 82.37 ശതമാനം. 74.19 ശതമാനം പുരുഷന്മാര്‍ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയ നാദാപുരമാണ് പിന്നില്‍. കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്തില്‍ വോട്ടുള്ള ആറ് ട്രാന്‍സ്ജന്റര്‍ വോട്ടര്‍മാരില്‍ മുഴുവന്‍ പേരും വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തി. രാവിലെ ഏഴിന് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് ജില്ലയില്‍ സുഗമമായി നടന്നു. 


1. വടകര മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്- 1,67,406

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,32,807

ശതമാനം- 79.33

പോള്‍ ചെയ്ത പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 61,545 

പോള്‍ ചെയ്ത സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 71,262 

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്- 0


2. കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്- 2,02,211

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,64,344

ശതമാനം- 81.27

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 75,639 

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 88,705

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്- 0


3. നാദാപുരം മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്- 2,16,141

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,70,332

ശതമാനം- 78.80

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 78,702

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 91,630

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്- 0


4. കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്- 2,05,993

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,59,664

ശതമാനം- 77.50

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 73,864

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 85,800

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്- 0


5. പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്- 1,98,218

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,58,075 

ശതമാനം- 79.74

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 74,662

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 83,413

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്- 0


6. ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്- 2,24,239

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,75,326

ശതമാനം- 78.18

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 83,991

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 91,334

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്- 01


7. എലത്തൂര്‍ മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്- 2,03,267

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,58,708

ശതമാനം- 78.07

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 77,300

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 81,407

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്- 01


8.കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്ത് 


ആകെ വോട്ട്- 1,80,909

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,33,614

ശതമാനം- 73.85

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 65,224 

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 68,384

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്- 06


9 കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലം 


ആകെ വോട്ട് -1,57,275

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,16,775

ശതമാനം- 74.24

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 57,824

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 58,949

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്-02


10 ബേപ്പൂര്‍ മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്-2,08,059

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,62,239

ശതമാനം- 77.97

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 79,327

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 82,910

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്-02


11 കുന്ദമംഗലം മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്- 2,31,284

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,88,628

ശതമാനം- 81.55

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 92,619

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 96,008

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്-01


12 കൊടുവള്ളി മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്- 1,83,388

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,46,783

ശതമാനം- 80.03

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 70,156

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 76,627 

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്-0


13 തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലം


ആകെ വോട്ട്-1,80,289

പോള്‍ ചെയ്ത വോട്ട്- 1,38,991

ശതമാനം- 77.09

പുരുഷ വോട്ടര്‍മാര്‍- 68,307

സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍- 70,681

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡേര്‍സ്-03

Post a Comment

0 Comments