കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ (07-April-2018) ഇന്ധന വില: പെട്രേൾ & ഡീസൽ നിരക്കിൽ നേരിയ വർധനവ്കോഴിക്കോട്: നഗരത്തിലെ ഇന്ധന വിലകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു...

പെട്രോളിൻ ₹ 76.99/ലിറ്റർ(₹ 0.02 വർധിച്ചു)

ഡീസലിൻ ₹ 69.57/ലിറ്റർ (₹ 0.05 വർധിച്ചു)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http://news.kozhikodedistrict.in/p/fuel-price-calicut-city.html


Fuel Rate@Today Change
Petrol ₹ 76.99/Litre ₹ +0.02
Diesel ₹ 69.57/Litre ₹ +0.05
The Common Rate Has Palayam IOC Petrol Pumb
credit:Fuel@IOC

Post a Comment

0 Comments