കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ (09-April-2018) ഇന്ധന വില: പെട്രേൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തികോഴിക്കോട്: നഗരത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വിലകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു...

പെട്രോളിൻ ₹ 76.98/ലിറ്റർ (₹ 0.04 കുറഞ്ഞു)
ഡീസലിൻ ₹ 69.58/ലിറ്റർ (₹ 0.03 കുറഞ്ഞു)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http://news.kozhikodedistrict.in/p/fuel-price.html


Fuel Rate@Today Change
Petrol ₹ 76.98/Litre ₹ - 0.04
Diesel ₹ 69.61/Litre ₹ -0.03
The Common Rate Has Palayam IOC Petrol Pumb
credit:Fuel@IOC

Post a Comment

0 Comments