കോഴികോട് - കൊല്ലക്കൽ ദേശിയ പാതയിൽ താഴെ പടനിലത്ത് റോഡിൽ വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു,


കോഴിക്കോട്: കോഴികോട് - കൊല്ലക്കൽ ദേശിയ പാതയിൽ താഴെ പടനിലത്ത് റോഡിൽ വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു,
Post a Comment

0 Comments