തിരുവമ്പാടി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിപ്പോ: നിർമ്മാണ ചുമതല യുഎൽസിസിഎസിൻ

Proposed Terminal Building

തിരുവമ്പാടി:2016-17 വർഷത്തെ ജോർജ് എം തോമസ് എം.എൽ.എ. യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന തിരുവമ്പാടി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോ നിർമ്മാണ ചുമതല ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകി ഉത്തരവായി.3 കോടി രൂപയാണ് ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഡിപ്പോ നിർമാണത്തിന് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് 2,78,96,160 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സെപ്റ്റംബർ 6 ന് 12 മണിക്ക് തിരുവമ്പാടിയിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഊരാളുങ്കൽ പ്രതിനിധികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നൽകി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

Proposed Workshop Building


Post a Comment

0 Comments