ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 149 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.


ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 149 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 149 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ ആറുപേര്‍ക്കും 
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയ 24 പേര്‍ക്കും പോസിറ്റീവായി. 
സമ്പര്‍ക്കം വഴി 113 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 
ആറുപേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. 

ഇതോടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുളള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളുടെ എണ്ണം 1000 ആയി. കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിധിയില്‍ 21 അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവര്‍ - 6

1) മൂക്കം സ്വദേശി -40
2) നാദാപുരം സ്വദേശി -24
3) നരിക്കുനി സ്വദേശി -36
4) ആയഞ്ചേരി സ്വദേശി - 55
5) ഫറോക്ക് സ്വദേശി - 39 
6)  മൂക്കം സ്വദേശിനി - 44

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയവര്‍ - 24

1)  അതിഥി തൊഴിലാളി -32 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍    
2) അതിഥി തൊഴിലാളി  -54 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍    
3) അതിഥി തൊഴിലാളി  -40 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍     
4) അതിഥി തൊഴിലാളി -45  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍    
5)  അതിഥി തൊഴിലാളി  -45 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
6) അതിഥി തൊഴിലാളി -33   കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍
7)  അതിഥി തൊഴിലാളി -21  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍
8)   അതിഥി തൊഴിലാളി -46 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍
9)  അതിഥി തൊഴിലാളി  -39 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
10)  അതിഥി തൊഴിലാളി  -28 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
11)   അതിഥി തൊഴിലാളി  -26 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
12) അതിഥി തൊഴിലാളി  -50 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍      
13) അതിഥി തൊഴിലാളി  -19 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
14) അതിഥി തൊഴിലാളി -59 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
15)  അതിഥി തൊഴിലാളി  -29 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍
16) അതിഥി തൊഴിലാളി  -59 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
17)  അതിഥി തൊഴിലാളി -48 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
18)  അതിഥി തൊഴിലാളി  -30 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍
19)  അതിഥി തൊഴിലാളി  -54 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
20)  അതിഥി തൊഴിലാളി  -25 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
21)  അതിഥി തൊഴിലാളി  -35 കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  
22)  ഓമശ്ശേരി സ്വദേശി -24 
23)  കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി -39 
24)  മുക്കം സ്വദേശി -33

സമ്പര്‍ക്കം വഴി - 113

1)  ആയഞ്ചേരി  സ്വദേശിനി -4
2)   ആയഞ്ചേരി സ്വദേശി-10
3)   ചങ്ങരോത്ത് സ്വദേശിനി-2
4)    ചങ്ങരോത്ത്  സ്വദേശിനി-8
5)   ചങ്ങരോത്ത് സ്വദേശി-40
6)  ചങ്ങരോത്ത് സ്വദേശിനി-33
7) കടലൂണ്ടി  സ്വദേശി-55
8)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍, സ്വദേശി  24-കല്ലായി ,ഡിവിഷന്‍ 54  
9)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 19-കല്ലായി ,ഡിവിഷന്‍ 54
10)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍, സ്വദേശിനി 56-മാങ്കാവ്  
11)   കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍,സ്വദേശി, 65-മാങ്കാവ്
12)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍, സ്വദേശിനി  61-മാങ്കാവ്  
13)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍, സ്വദേശിനി 26 -പുതിയങ്ങാടി
14)   കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍, കുണ്ടുപറമ്പ് 1 -സ്വദേശിനി
15)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 8-മാത്തോട്ടം
16)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി 12- മാത്തോട്ടം
17) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 33 -മാത്തോട്ടം
18)കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി 2 -മാത്തോട്ടം
19)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി,63 -മാത്തോട്ടം
20)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി  5-മാത്തോട്ടം
21) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 8 -മാത്തോട്ടം 
22)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 25- മാത്തോട്ടം       
23)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശി 14-നല്ലളം
24)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി 33-നല്ലളം
25)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍  സ്വദേശിനി 12 -നല്ലളം    
26)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 17-നടക്കാവ് ഡി.66
27)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി 33 -നടക്കാവ് ഡി.66
28)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 80 -നടക്കാവ് ഡി.66
29) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി  4-നടക്കാവ് ഡി.66
30)   കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി 33 -നടക്കാവ് ഡി.66
31)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 26-നടക്കാവ് ഡി.66
32)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 3 -നടക്കാവ് ഡി.66
33)   കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി 6-നടക്കാവ് ഡി.66
34)   കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 21-നടക്കാവ് ഡി.66
35)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 12 -നടക്കാവ് ഡി.66
36)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 36-നടക്കാവ് ഡി.66
37)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 6-നടക്കാവ് ഡി.66
38) അതിഥി തൊഴിലാളി, കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി 26-ഡി.35
39)  അതിഥി തൊഴിലാളി, കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി 21-ഡി.35
40)   അതിഥി തൊഴിലാളി, കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി 22-ഡി.35
41)  അതിഥി തൊഴിലാളി, കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി 39-ഡി.35
42) കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി, 15വെളളയില്‍ ഡി.62
43)   കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി, 45മലാപ്പറമ്പ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക
44)   മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി -4
45)   മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി-4
46)   മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി-12
47)  മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി-8
48)   മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി-7
49)   മൂക്കം  സ്വദേശിനി-24
50)   മൂക്കം  സ്വദേശി-68
51)   മൂക്കം  സ്വദേശിനി-34
52)   മൂക്കം  സ്വദേശിനി-21
53)  മൂക്കം  സ്വദേശി-52
54)   മൂക്കം  സ്വദേശിനി-40
55)   മൂക്കം  സ്വദേശി-14
56)  മൂക്കം  സ്വദേശിനി-22
57)  മൂക്കം  സ്വദേശി-19
58)   മൂക്കം  സ്വദേശി-38
59)    എടച്ചേരി  സ്വദേശിനി-45
60)  നാദാപുരം സ്വദേശിനി-30
61)   പനങ്ങാട് സ്വദേശി-57
62)  പുതുപ്പാടി  സ്വദേശിനി-34
63)   പുതുപ്പാടി  സ്വദേശി-33
64)  പുതുപ്പാടി  സ്വദേശി-30
65)   പുതുപ്പാടി  സ്വദേശി-14
66)  പുതുപ്പാടി  സ്വദേശി-24
67)  പുതുപ്പാടി  സ്വദേശി-43
68)   രാമനാട്ടുകര  സ്വദേശിനി-42
69)  രാമനാട്ടുകര  സ്വദേശിനി-14
70)   രാമനാട്ടുകര  സ്വദേശി-10
71) രാമനാട്ടുകര  സ്വദേശിനി-10
72) രാമനാട്ടുകര  സ്വദേശിനി-17
73)  രാമനാട്ടുകര  സ്വദേശിനി-43
74)  രാമനാട്ടുകര  സ്വദേശി-50
75)  രാമനാട്ടുകര  സ്വദേശിനി-67
77)   ഫറോക്ക്  സ്വദേശി-80
78)   തിരുവളളൂര്‍ സ്വദേശി-20
79)  തിരുവളളൂര്‍ സ്വദേശി-50
80)   കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി-60
81)   കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിനി-38
82)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി 27- തിരുവണ്ണൂര്‍
83)  ഉളളിയേരി സ്വദേശി-41
84)   ഉണ്ണികുളം സ്വദേശിനി-68
85)  ഉണ്ണികുളം സ്വദേശിനി-47
86)  ഉണ്ണികുളം സ്വദേശിനി-24
87)  ഉണ്ണികുളം സ്വദേശിനി-8
88)   ഉണ്ണികുളം സ്വദേശി-72
89)  നടുവണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി-49
90)  നടുവണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിനി-45
91)  പുതുപ്പാടി  സ്വദേശി-45
92)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി, 8-പൊക്കുന്ന്, ഡി.32
93)  തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി-55
94)  മുക്കം സ്വദേശി-23
95)   മുക്കം സ്വദേശി-45
96)  താമരശ്ശേരി സ്വദേശി-31
97)   താമരശ്ശേരി സ്വദേശി-28
98)   പുതുപ്പാടി  സ്വദേശി-27
99)  പുതുപ്പാടി  സ്വദേശി-31
100)   കുന്ദമംഗലം സ്വദേശിനി-21
101)  നാദാപുരം  സ്വദേശി-21
102)  ഫറോക്ക് സ്വദേശിനി-49
103)  വേളം സ്വദേശി-35
104)  കൂത്താളി സ്വദേശി-22
105)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി,28 -അരക്കിണര്‍
106)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി, 23-ഡി.66
107) പുതുപ്പാടി സ്വദേശിനി-12
108) രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിനി-52
109) രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിനി-3
110)   ഫറോക്ക് സ്വദേശി-39
111)   കട്ടിപ്പാറ സ്വദേശി-55
112)   വടകര സ്വദേശി-13
113)  രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിനി-73

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ - 6

1)  കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശി, 65-മാത്തോട്ടം, ഡി.52
2) കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്വദേശിനി, 32-തിരുവണ്ണൂര്‍
3) പുതുപ്പാടി  സ്വദേശി-54
4)  തിരുവളളൂര്‍ സ്വദേശിനി-38
5)  ചാത്തമംഗലം സ്വദേശി-52
6) വടകര സ്വദേശിനി-27സ്ഥിതി വിവരം ചുരുക്കത്തില്‍

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുളള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികള്‍ - 1000

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്  - 269

ലക്ഷദ്വീപ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എഫ്.എല്‍.ടി. സി  - 114

കോഴിക്കോട് എന്‍.ഐ.ടി എഫ്.എല്‍.ടി. സി  - 144

ഫറോക്ക് എഫ്.എല്‍.ടി. സി  - 121
എന്‍.ഐ.ടി മെഗാ എഫ്.എല്‍.ടി. സി - 135
എ.ഡബ്ലിയു.എച്ച് എഫ്.എല്‍.ടി. സി  - 103
മണിയൂര്‍  നവോദയ എഫ്.എല്‍.ടി. സി  - 94
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍  - 13

മറ്റു ജില്ലകളില്‍ ചികിത്സയിലുളള കോഴിക്കോട് സ്വദേശികള്‍   - 7

മലപ്പുറം  - 3
കണ്ണുര്‍   - 2
എറണാകുളം - 1
പാലക്കാട്   - 1

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ചികിത്സയിലുളള മറ്റു ജില്ലക്കാര്‍ - 92

കോഴിക്കോട് എഫ്.എല്‍.ടി.സി, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, എന്‍.ഐ.ടി. എഫ്.എല്‍.ടി.സികളില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 36 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ -  15, കൊയിലാണ്ടി  - 3, നാദാപുരം  -  2, ഏറാമല - 2,പുതുപ്പാടി - 1, കുന്ദമംഗലം - 1, ഒഞ്ചിയം  - 1, ഒളവണ്ണ  - 1, രാമനാട്ടുകര  - 1, കോട്ടുര്‍  - 1, ചെക്യാട്   -  2, വേളം   -   1, ഉണ്ണികുളം  -  1, പുറമേരി - 1, അത്തോളി - 1.

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 3336 സ്രവ സാംപിള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ സ്രവ സാംപിളുകള്‍ 81228 പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതില്‍ 77969 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചു. ഇതില്‍ 76019 എണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണ്. സാമ്പിളുകളില്‍ 3259 പേരുടെ ഫലം കൂടി ലഭിക്കാന്‍ ബാക്കിയുണ്ട്. 

പുതുതായി വന്ന 484 പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ജില്ലയില്‍ 13,463 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 80215 പേര്‍ നിരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.  
പുതുതായി വന്ന 205 പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 865 പേരാണ് ആശുപത്രികളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇതില്‍ 256 പേര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലും, 98  പേര്‍ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററായ കോഴിക്കോട്ടെ ലക്ഷദ്വീപ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും, 104  പേര്‍ എന്‍.ഐ.ടി കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലും, 109 പേര്‍ ഫറോക്ക്  കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലും, 120 പേര്‍ എന്‍.ഐ.ടി മെഗാ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിലും, 86 പേര്‍ മണിയൂര്‍  നവോദയ എഫ് എല്‍ ടി സിയിലും, 92 പേര്‍ എഡബ്ലിയുഎച്ച് എഫ് എല്‍ ടി സിയിലും ആണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 81 പേര്‍ ഡിസ്ചാര്‍ജ്ജ് ആയി.

പുതുതായി വന്ന 293  പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 3235  പ്രവാസികളാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍  ഉള്ളത്. ഇതില്‍ 593 പേര്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സജ്ജമാക്കിയ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകളിലും, 2602  പേര്‍ വീടുകളിലും,  40 പേര്‍ ആശുപത്രിയിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരില്‍ 14 പേര്‍ ഗര്‍ഭിണികളാണ്. ഇതുവരെ 27572 പ്രവാസികള്‍ നിരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

Post a Comment

0 Comments