റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദാക്കി

 


കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ എന്‍.സി.സി/സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പില്‍ എല്‍. ഡി. ക്ലാര്‍ക്ക് (വിമുക്തഭടന്‍മാര്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രം) (എന്‍.സി.എ-എസ്.ഐ.യു.സി നാടാര്‍) (കാറ്റഗറി നമ്പര്‍: 377/2014) തസ്തികയിലേയ്ക്ക് 2016 ഡിസംബര്‍ 27 ന് നിലവില്‍ വന്ന റാങ്ക് പട്ടിക, മാതൃ റാങ്കുപട്ടികയുടെ കാലാവധിക്കുള്ളില്‍ ഉണ്ടായ എന്‍.സി.എ ഒഴിവുകളെല്ലാം നികത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാല്‍ റദ്ദായതായി ജില്ലാ പി.എസ.സി. ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

Post a Comment

0 Comments