കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ (15-April-2018) ഇന്ധന വില: പെട്രേൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ നേരിയ വർധനവ്കോഴിക്കോട്: നഗരത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വിലകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു...

പെട്രോളിൻ ₹ 76.97/ലിറ്റർ (₹ 0.05 വർധിച്ചു)
ഡീസലിൻ ₹ 69.75/ലിറ്റർ (₹ 0.09 വർധിച്ചു)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http://news.kozhikodedistrict.in/p/fuel-price.html


Fuel Rate@Today Change
Petrol ₹ 76.97/Litre ₹ +0.05
Diesel ₹ 69.75/Litre ₹ +0.07
The Common Rate Has Palayam IOC Petrol Pumb
credit:Fuel@IOC

Post a Comment

0 Comments