ഒരു തുള്ളി രക്തം, ഒരു ജീവൻനിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സിരകളിൽ തിളയ്ക്കുന്ന ചോര മറ്റൊരാളുടെ ജീവന് തുടിപ്പേകിയാലോ...? ,

എങ്കിലൊട്ടും ആലോച്ചിക്കേണ്ട മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് നൽകാം നമ്മുടെ രക്തം 

Every Blood Donor is a Hero

 Kozhikode District ബ്ലഡ്‌ ബാങ്കിൽ അംഗമാവുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ...


Post a Comment

0 Comments