നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കൽ ആഗസ്റ്റ് 26-നു ശേഷംകൊച്ചി:എയർപോർട്ട് റൺവേയിൽ വെള്ളം കയറുകയും, ചുറ്റുമതിൽ ഇടിയുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കൽ ആഗസ്റ്റ് 26-നു ശേഷമാക്കിയത്, Air India, മറ്റു വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടും,


Post a Comment

0 Comments