കോവിഡ് ഇന്ന് - 42 പോസിറ്റീവ് കൂടി; 57 നെഗറ്റീവ്വിദേശത്ത്‌നിന്ന് എത്തിയവരില്‍ പോസിറ്റീവ് ആയവര്‍  01 - പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച്
• നാദാപുരം    - 1 പുരുഷന്‍ (42)ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയവരില്‍ പോസിറ്റീവ് ആയവര്‍ 01 - പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച്
• മണിയൂര്‍ -1 സ്ത്രീ (29)സമ്പര്‍ക്കം വഴി പോസിറ്റീവ് ആയവര്‍ 34 - പഞ്ചായത്ത് / കോര്‍പ്പറേഷന്‍/
മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി തിരിച്ച്
• കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍- 5 ഡിവിഷന്‍ 46 (CHERUVANNUR WEST) - സ്ത്രീ (37), ഡിവിഷന്‍ 36 (KALLAI) - പുരുഷന്‍(39), മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് - സ്ത്രീ (23), ബേപ്പൂര്‍ - പുരുഷന്‍മാര്‍(29,30)
• ചെങ്ങോട്ട്കാവ് -2 പുരുഷന്‍(55), സ്ത്രീ (18)
• കക്കോടി- 1   സ്ത്രീ (24)
• വടകര - 5 പുരുഷന്‍(54),സ്ത്രീ (41,42,67),പെണ്‍കുട്ടി(17)
• പെരുവയല്‍ - 5 പുരുഷന്‍മാര്‍ (45,27,28,58)
സ്ത്രീ (50)
• കോടഞ്ചേരി - 1 സ്ത്രീ (63)
• കൂടരഞ്ഞി - 1 പുരുഷന്‍(43)
• ഒളവണ്ണ - 1 പുരുഷന്‍(35)
• കൊയിലാണ്ടി - 6 പുരുഷന്‍മാര്‍(37,37,39),സ്ത്രീകള്‍ (42,54),ആണ്‍കുട്ടി (9)
• രാമനാട്ടുകര - 5 പുരുഷന്‍(27),സ്ത്രീകള്‍ (35,58),ആണ്‍കുട്ടി (10),പെണ്‍കുട്ടി(9)
• പുറമ്മേരി -1 സ്ത്രീ (87)
• വില്യാപ്പളി -1 പുരുഷന്‍(27)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ 06- പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച്
• കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - 3 (ഡിവിഷന്‍ 38(MEENCHANTHA), പുരുഷന്‍ (44), കല്ലായി പുരുഷന്‍ (36)
(ഡിവിഷന്‍ 74 (PUTHIYANGADI), സ്ത്രീ(54) 
• കൊയിലാണ്ടി - 1 പുരുഷന്‍ (41)
• കൊടുവളളി - 1 പുരുഷന്‍ (42)
• കക്കോടി - 1 പുരുഷന്‍ (40)

Post a Comment

0 Comments