കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ (08-April-2018) ഇന്ധന വില: പെട്രേൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ നേരിയ വർധനവ്കോഴിക്കോട്: നഗരത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വിലകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു...

പെട്രോളിൻ ₹ 77.02/ലിറ്റർ (₹ 0.03 വർധിച്ചു)
ഡീസലിൻ ₹ 69.61/ലിറ്റർ (₹ 0.04 വർധിച്ചു)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http://news.kozhikodedistrict.in/p/fuel-price.html


Fuel Rate@Today Change
Petrol ₹ 77.02/Litre ₹ +0.03
Diesel ₹ 69.61/Litre ₹ +0.04
The Common Rate Has Palayam IOC Petrol Pumb
credit:Fuel@IOC

Post a Comment

0 Comments