കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ (06-April-2018) ഇന്ധന വില: പെട്രേൾ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല, ഡീസൽ വിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്കോഴിക്കോട്: നഗരത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വിലകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു...

പെട്രോളിൻ ₹ 76.97/ലിറ്റർ (വർധനവില്ല)
ഡീസലിൻ ₹ 69.52/ലിറ്റർ (₹ 0.03 വർധിച്ചു)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http://news.kozhikodedistrict.in/p/fuel-price-calicut-city.html


Fuel Rate@Today Change
Petrol ₹ 76.97/Litre ₹ +0.00
Diesel ₹ 69.52/Litre ₹ +0.03
The Common Rate Has Palayam IOC Petrol Pumb
credit:Fuel@IOC

Post a Comment

0 Comments