ജില്ലയിലെ പ്രഫഷണൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലെ പ്രഫഷണൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ  എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുPost a Comment

0 Comments