കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ (13-April-2018) ഇന്ധന വില: പെട്രേൾ വിലയിൽ നേരിയ കുറവും, ഡീസൽ വിലയിൽ നേരിയ വർധനവും രേഖപ്പെടുത്തികോഴിക്കോട്: നഗരത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വിലകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു...

പെട്രോളിൻ ₹ 76.97/ലിറ്റർ (₹ 0.03 കുറഞ്ഞു)
ഡീസലിൻ ₹ 69.52/ലിറ്റർ (₹ 0.03 വർധിച്ചു)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http://news.kozhikodedistrict.in/p/fuel-price.html


Fuel Rate@Today Change
Petrol ₹ 76.90/Litre ₹ -0.03
Diesel ₹ 69.61/Litre ₹ +0.03
The Common Rate Has Palayam IOC Petrol Pumb
credit:Fuel@IOC

Post a Comment

0 Comments