കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആദ്യ മൂന്ന് ആഴ്ച്ചയിലെ ഇന്ധന വില വർധനവ്: പെട്രേൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ ഒരു രൂപയോളം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തികോഴിക്കോട്: നഗരത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വിലകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു...

പെട്രോളിൻ ₹ 76.93/ലിറ്റർ (₹ 0.04 കുറഞ്ഞു)
ഡീസലിൻ ₹ 69.61/ലിറ്റർ (₹ 0.03 കുറഞ്ഞു)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: http://news.kozhikodedistrict.in/p/fuel-price.html


Fuel Rate@Today Change
Petrol ₹ 77.51/Litre ₹ - 0.10
Diesel ₹ 70.45/Litre ₹ - 0.11


Date Petrol Diesel
Price/L Change/L Price/L Change/L
21/04/2018   77.21     0.13   70.14     0.16
20/04/2018   77.08     0.02   69.98     0.04
19/04/2018   77.06     0.05   69.94     0.10
18/04/2018   77.01     0.00   69.84     0.00
17/04/2018   77.01     0.00   69.84     0.00
16/04/2018   77.01     0.04   69.84     0.09
15/04/2018   76.97     0.05   69.75     0.09
14/04/2018   76.92     0.02   69.66     0.05
13/04/2018   76.90     0.03   69.61     0.03
12/04/2018   76.93     0.04   69.58     0.03
11/04/2018   76.97     0.00   69.61     0.00
10/04/2018   76.97     0.01   69.61     0.03
09/04/2018   76.98     0.04   69.58     0.03
08/04/2018   77.02     0.03   69.61     0.04
07/04/2018   76.99     0.02   69.57     0.05
06/04/2018   76.97   0.00   69.52     0.03
05/04/2018   76.97     0.03   69.49     0.03
04/04/2018   76.94   0.00   69.46   0.00
03/04/2018   76.94     0.12   69.46     0.14
02/04/2018   76.82     0.11   69.32     0.12
01/04/2018   76.71     0.18   69.20     0.19

The Common Rate Has Palayam IOC Petrol Pumb
credit:Fuel@IOC

Post a Comment

0 Comments