കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇന്റേൺഷിപ് പദ്ധതി: പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകോഴിക്കോട്:ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇന്റേൺഷിപ് പദ്ധതിയിൽ (DCIP) 2018 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. ബിരുദധാരികളായ യുവതീ യുവാക്കൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോടൊപ്പം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ വികസന, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് മൂന്നു മാസത്തെ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്. യുവാക്കളിൽ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിലും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതവീക്ഷണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടു തന്നെ വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിവുള്ളതെന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ ജൂൺ 16-നു മുമ്പ്   projectcellclt@gmail.com ലേക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുക. മൂന്നു മാസത്തെ മുഴുവൻ സമയ പരിശീലന പദ്ധതിയാണിത്. സ്റ്റൈപ്പന്റ് ഇല്ല.


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

  9846116617
  7736380400
  9446079204

Post a Comment

0 Comments