ജില്ലയിൽ നാളെ (09-September-2018, ഞായർ) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ


കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ നാളെ (ഞായറാഴ്ച്ച) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ.


  രാവിലെ 7 മുതൽ രാവിലെ 10 വരെ:നാദാപുരം ടെലി. എക്സ്ചേഞ്ച് പരിസരം, നാദാപുരം ടൗൺ, െപാലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ചേറ്റുവെട്ടി, ചാലാപ്പുറം, ഇരിട്ടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പരിസരം

  രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ച 1 വരെ:കരിങ്കാളിമുക്ക്, വള്ളിൽ വയൽ, 19ാം മൈൽ പൂനൂർ, കേളോത്ത്, എസ്റ്റേറ്റ് മുക്ക്

Post a Comment

0 Comments